top of page

Voorwaarden

Locatie

Stalling De Giesselterhoek stelt ruimte beschikbaar voor stalling van uw object in de stallingsruimte aan de Gijsselterweg 10 in Fluitenberg in Drenthe.

Overeenkomst

De stallingsovereenkomst geldt per jaar. Opzegging dient plaats te vinden tenminste 1 maand voor afloop van het stallingsjaar. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van een jaar. Deze overeenkomst is schriftelijk of per mail opzegbaar. Indien bewaargever deze overeenkomst voor het einde van de looptijd opzegt vindt er geen restitutie over de nog lopende periode plaats.

Betaling

Betaling kan als volgt geschieden: Overmaking op rek. nr. NL28RABO0399040382 Rabobank t.a.v. Stalling De Giesselterhoek onder vermelding van uw factuurnummer. Betaling dient binnen 14 dagen na facturering te worden voldaan. Bewaarnemer heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen. Hij zal huurders 1 maand voor het nieuwe seizoen van elk jaar hiervan in kennis stellen. Indien de bewaargever niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. De bewaarnemer heeft zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder het gehele verschuldigde bedrag plus de wettelijke rente vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Tevens zullen de bijkomende kosten voor de administratie in rekening worden gebracht. Alle incassokosten kunnen door bewaarnemer op de bewaargever verhaald worden. Bewaarnemer heeft het recht het object onder zich te houden en uit de stalling te zetten, totdat het aan hem verschuldigd bedrag door de bewaargever is voldaan. Restitutie van huur is niet mogelijk. De huur van de stallingsruimte is niet overdraagbaar indien de bewaargever zijn object tijdens het stallingsjaar verkoopt. Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleiner object, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van de huur.

Verzekering

Bewaarnemer is verzekerd voor aansprakelijkheid, maar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, beschadiging, diefstal of vermissing van of aan het gestalde object tenzij dit is ontstaan door grove schuld van de bewaarnemer. Schades die bij inname reeds aanwezig waren, maar door de stallinghouder niet worden opgemerkt en ook niet door de Bewaargever worden gemeld, kunnen niet op de stallinghouder worden verhaald. Stalling is voor risico en rekening van de eigenaar van de caravan, vouwwagen etc. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook. In geval van een eventuele aansprakelijkheidsschade zal dit altijd door de verzekeraar moeten worden beoordeeld of er sprake is van aansprakelijkheid van onze kant. Bewaargever dient zelf zorg te dragen voor een verzekering van het gestalde object. Indien geen verzekering is afgesloten kan stallingshouder nimmer voor gevolgen van schade aansprakelijk worden gesteld. Heeft u schade aan uw object, welke in de stalling is aangebracht, zorg er dan altijd voor dat u dit bij het ophalen van uw object al constateert. Loop, voordat u het stallingsterrein met uw object verlaat, een rondje om uw object. Constateert u daarbij schade, meld dit dan gelijk aan ons. U kunt dan gelijk met ons overleggen welke stappen verder ondernomen dienen te worden. Komt u op een later tijdstip pas achter de schade, dan is het voor ons niet meer mogelijk om te achterhalen of dit in de stalling is gebeurd. Hierdoor is het dus noodzakelijk dat u eventuele schade al bij de stalling constateert, omdat wij helaas geen schades in behandeling kunnen nemen die op een later tijdstip worden doorgegeven.

Brengen en halen

Bewaarnemer plaatst het object in en uit de stalling, bepaalt de plaats in de stalling en mag het object binnen de stalling en op het terrein van de stalling verplaatsen. Plaatsing of ophalen van het gestalde object dient minimaal 2 dagen van te voren via de site of mail te worden aangemeld. Wij zijn geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 20.00. Zaterdag in overleg.

 

Bij het halen en brengen van het object kan worden gevraagd om identificatie van uzelf en/of het object.

Het is de bewaargever niet toegestaan het object immobiel te maken en de bewaarnemer moet altijd met de trekhaak in de koppeling kunnen om het object te kunnen verplaatsen.

Het is verboden zonder toestemming van de bewaarnemer de stalling te betreden. Bewaargever is verantwoordelijk voor alles wat zich in het gestalde object bevindt. In de caravan mogen zich tijdens de stallingsperiode geen explosieve- en/of licht ontvlambare stoffen (gasflessen) bevinden en eventuele accuklemmen dienen te zijn afgekoppeld.

 

Samenvattend: bij brengen: gasflessen eruit, de accuklemmen los en batterijen uit de rookmelder(s).

Bij halen: Object ter plekke inspecteren voordat u het terrein verlaat omdat wij helaas geen schades in behandeling kunnen nemen die op een later tijdstip worden doorgegeven.

 

In en bij de caravanstalling geldt een rookverbod. De stalling is niet vorstvrij (water aftappen), chemische toiletten dienen geleegd en schoongemaakt te zijn. Het gestalde object moet afgesloten zijn. Waar deze voorwaarden niet in voorzien is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Door betaling van de factuur gaat bewaargever akkoord met de algemene voorwaarden en tarieven

bottom of page